достъп до правосъдие 

Нашата мисия е да гарантираме равенството пред закона и възможността всички да упражняват своите права.

Access to Justice

ВСЕКИ ТРЯБВА ДА ИМА ЕФЕКТИВЕН  ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ

Член 47 от глава „Правосъдие“ от Хартата на
основните права на Европейския съюз гарантира правото на ефективен достъп до правосъдие.

Съгласно международното и европейското право в областта на правата на човека държавите-членки на Европейския Съюз (ЕС) са задължени да гарантират на всеки, чиито права са нарушени, правото да се обърне към съд или към орган за извънсъдебно разрешаване на спорове, за да получи правна защита. Това е правото на достъп до правосъдие. Освен това съгласно правото на ЕС всеки има право на ефективни правни средства за защита пред съд, чрез които да се обезпечи упражняването на неговите права, гарантирани от правото на ЕС. Важно е значението на антидискриминационното законодателство: законодателството на ЕС забранява дискриминацията, основана на пол, раса или етнически произход, сексуална ориентация, възраст, увреждане и религия или убеждения.

НАШАТА ДЕЙНОСТ

Нашата организация предоставя цялостна правна помощ на лица с ниски доходи и уязвими групи, които иначе не биха имали достъп до качествени правни услуги. Ние също така се застъпваме за системни промени, които адресират първопричините за правния дисбаланс и гарантират, че всички имат справедлив шанс за успех. Чрез нашите всеобхватни програми и инициативи ние сме повлияли положително на безброй животи и сме допринесли за създаването на по-справедливо общество

ВСЕКИ ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ИМА ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ

ДОСТЪПЪТ ДО ПРАВОСЪДИЕ Е ОСНОВНО ПРАВО НА ЧОВЕКА

Без право на достъп до правосъдие лицето, чиито права са нарушени, не би могло да получи защита на своите права или обезщетение за понесените вреди. Правото на достъп до правосъдие може да се опише като състоящо се от следните съставни елементи. Всеки има право:

  • на справедливо и публично разглеждане на делото от независим и безпристрастен съд
  • да получи правен съвет, да бъде защитаван и представляван по време на делото;
  • на правна помощ, когато не е в състояние да представлява себе си пред съда и не може да заплати на адвокат;
  • неговото дело да бъде решено в разумен срок и да получи подходяща защита на правата си.

НИЕ РАЗЧИТАМЕ НА ВАШАТА ПОДКРЕПА

Фондация „Достъп до правосъдие“ не е стопанска организация и реализира дейността си чрез дарения

ФОНДАЦИЯ
„ДОСТЪП ДО ПРАВПСЪДИЕ“

ВАШАТА ВРАТА КЪМ СПРАВЕДЛИВОСТТА

online БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ С АДВОКАТ
  • ВСЕКИ ВТОРНИК
  • 10:00-12:00am

Запишете се за безплатна онлайн консултации с адвокат, използвайки контактната форма

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ С АДВОКАТ
  • ВСЕКИ ВТОРНИК
  • 14:00-16:00am

Запишете се за безплатна консултации с адвокат, използвайки контактната форма